شنبه 30 شهریور 1398

شرح وظایف

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/18 10:19 ویرایش : ‎1397/07/22 11:47 بازدید: 2193
 1. بررسی وشناسایی خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و رفاهی استان وتلاش درجهت ارتقاء سطح شاخص های مذکور.
 2. تحقیق پیرامون مسایل و مشکلات وآسیب های اجتماعی استان و ارایه پیشنهادات و راه کارهای لازم به مراجع مسئول و ذیصلاح .
 3. بررسی مسایل اجتماعی و فرهنگی استان و منطقه وتعیین اولویت ها به منظور ارائه طرح های کاربردی درشوراها وکارگروه های ذیربط.
 4. پیگیری اجرای قوانین ، مصوبات دولت ، مصوبات شورای اجتماعی کشور و سایر دستورالعمل های ارسالی از سوی وزارت کشور در زمینه امور اجتماعی و فرهنگی استان .
 5. بررسی و اتخاذ تصمیمات کاربردی درخصوص راه های کنترل انحرافات و ناهنجاری های اجتماعی از طریق کارگروه فرهنگی ، اجتماعی استان .
 6. انجام امور دبیرخانه ای کارگروه اجتماعی وفرهنگی استان .
 7. بررسی رفتارهای اجتماعی وفرهنگی اقشار مختلف استان به منظور اتخاذ خط مشی و روش های کاربردی ارتقاء سطح فرهنگ درجامعه .
 8. مطالعه وبررسی وضعیت مسایل اجتماعی ، فرهنگی و بهداشتی درسطح استان برای تنظیم اولویت های آموزشی استان به منظور ارتقاء سلامت بهداشتی ، روانی و اجتماعی مردم .
 9. نظارت وپیگیری وضعیت اماکن عمومی استان به منظور بهبود شرایط و رسیدگی به مشکلات
 10. انجام اقدامات لازم برای افزایش مشارکت مردم روستا و شهردرفعالیتهای فرهنگی ، ، اجتماعی وعام المنفعه
 11. انجام بررسی و مطالعه به منظور شناخت روشهای مشارکت مردم درامور اجتماعی وارائه راهکارهای مناسب برای افزایش مشارکت مردمی دراستان با همکاری متفکران صاحب نظران ، هنرمندان ، نخبگان وخبرگان علمی وفرهنگی استان
 12. اجرای سیاست های اجتماعی دولت از طریق سازمان های مردم نهاد
 13. ساده سازی وتسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمانهای مردم نهاد وانجام بررسی های لازم درخصوص هویت هیات موسس ودیگر ارکان سازمان درچارچوب قوانین ومقررات مربوطه باهمکاری واحدهای استانی سازمانهای ذیربط ودریافت وتنظیم وتکمیل پرونده متقاضیان سازمانهای مردم نهاد جهت صدور پروانه تاسیس
 14. برنامه ریزی به منظور توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد استان مطابق باقوانین ومقررات از طریق فرمانداران باهمکاری واحدهای استانی سازمانهای ذیربط وتبیین نقش وجایگاه آنها درجامعه
 15. نظارت مستمر برفعالیت سازمانهای مردم نهاد مطابق باقوانین ومقررات ازطریق فرمانداران باهمکاری واحدهای استانی سازمانهای ذیربط وبررسی ورسیدگی به گزارشات وشکایات واصله مربوط به سازمانهای مردم نهاد واعلام آن به مراجع ذیربط
 16. بررسی ومطالعه راهکارهای تشویق وارتقاء کیفی سازمانهای مردم نهاد از طریق بسترسازی اجتماعی وهدایت منابع مختلف تخصیصی دولت درچارچوب قوانین ومقررات مربوطه
 17. هماهنگی وهمکاری بافرمانداری ها درراستای کلیه وظایف مربوطه بااهداف توسعه مشارکت های اجتماعی وتشکیل سازمانهای مردم نهاد درسطح استان
 18. فراهم آوردن زمینه ترویج نظم وانضباط و ارتقاء امنیت اجتماعی ، فرهنگ عفاف وحجاب وحفظ صیانت از ارزشهای اخلاقی ، ارتقاء فرهنگ قانونمداری وتلاش درجهت صیانت از حقوق شهروندی ورضایت عمومی وارتقاء وحدت وهمبستگی ملی وهویت ایرانی اسلامی باتاکید برباورها وارزشهای دینی ، قومی ومحلی
 19. بررسی ونظارت بردستگاهها ونهادهای فرهنگی متولی درامر پیشگیری آسیبهای اجتماعی استان
 20. تلاش بری ارتقاء نشاط اجتماعی ورضایت عمومی دراستان
 21. تلاش درجهت غنی سازی اوقات فراغت اقشار مختلف بویژه جوانان ونوجوانان ونظارت براقدامات واحدهای استانی دستگاه های متولی .

 

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی
دولت و ملت همدلی و همزبانی