شنبه 30 شهریور 1398

تاب آوری اجتماعی ضروری است

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/03/12 10:11 بازدید: 223

منا ابرو فراخ، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی، با اشاره به ضرورت اجرای طرح تاب آوری اجتماعی افزود: گسترش آسیب های اجتماعی و اثرات جدی مرتبط به آن، بر اقشار مختلف اجتماعی یکی از عوامل زمینه ساز اجرای طرح مذکور است که اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی با همکاری و همراهی همه دستگاه های اجرایی "طرح تاب آوری اجتماعی" با تمرکز بر اقشار مختلف آسیب پذیر اجتماعی را طی سال گذشته در دستور کار خود قرار داده است که با تکیه بر نقش مردم در کاهش آسیب های اجتماعی و بهره مندی از توانایی بالقوه سمن ها (سازمانهای مردم نهاد) و همچنین دستگاه های متولی در این زمینه، توان افزایی گروه های هدف (افراد، خانواده ها و اقشار مختلف اجتماعی) و ارتقاء ظرفیت سازگاری و توان مقابله با تنش ها و بحرانهای مختلف اجتماعی، در میان آنها را به عنوان یکی از اولویت های اساسی در کاهش آسیب های اجتماعی در استان مورد توجه خود قرار داده است زیرا که تاب آوری فرصتی است که هر هزینه آن سرمایه گذاری برای آینده است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استان، با اشاره به اجرای طرح تقسیم کار اجتماعی استان، با رویکرد کاهش هر چه بیشتر آسیب های اجتماعی، به ویژه در مناطق آسیب پذیر، بیان داشتند این اداره کل سعی نموده زمینه را برای اجرای برنامه های مختلفی در حوزه تاب آوری اجتماعی، به خصوص در میان اقشار آسیب پذیر در مناطق مختلف حاشیه نشین و پر خطر استان فراهم سازد که این امر نیازمند استمرار و همکاری گسترده مشارکتهای مدنی و حمایتهای اجتماعی می باشد.
منا ابرو فراخ بیان داشت : اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی در راستای اجرای طرح تاب آوری در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، با اجرای طرح هایی چون توانمند سازی اقتصادی زنان، سرپرست خانوار، اجرای تئاتر های خیابانی با محتوای کاهش آسیب های اجتماعی در سراسر استان، تهیه برنامه های نمایشی و مستند اجتماعی پیرامون معایب تکدی گری، برگزاری دوره های آموزشی مدیریت بحران در حوزه فرهنگی و اقتصادی، اجرای برنامه های حمایتی در جهت توانمند سازی اقتصادی زنان بهبود یافته معتاد، فعال سازی فضای مجازی با هدف کاهش آسیب های اجتماعی، ارائه خدمات مددکاری اجتماعی در نقاط پر خطر استان، طرح مداخله اثر بخش در کاهش رفتارهای پر خطر در میان جوانان و نوجوانان و همچنین کاهش رفتارهای پر خطر در میان کودکان کار و خیابان و به ویژه اجرای طرح تاب آوری زنان در مناطق حاشیه نشین، بستر های لازم را برای ارتقاء هر چه بیشتر مشارکت اجتماعی و توان افزایی اقشار مختلف اجتماعی در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی فرآهم آورده است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی، عنوان نمودند که تمام تلاش بر این است که با تهیه و تدوین نقشه و سیمای فرهنگی و اجتماعی به ویژه در حوزه آسیب های اجتماعی، زمینه را برای شناسایی دقیق تر مطالبات جامعه هدف در استان فراهم نماییم، تا با همکاری و همراهی دستگاه های اجرایی، اقدامی موثر در جهت پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در استان صورت گیرد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی